t);}else echo $result;}} ?> Hoạt động tiết chào cờ thân thiện